ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอช ดังนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการชำระค่าสินค้าและบริการดิจิตอลผ่านทรูมูฟ เอช ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่


คำจำกัดความ
"แอพ" หมายความถึง โปรแกรมซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น แอพ เว็บเบราเซอร์ หรือเนื้อหา และแอพพลิเคชั่นดิจิตอลอื่นใดที่ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการซื้อ หรือใช้โดยได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบของผู้ให้บริการชำระเงิน (รวมตลอดถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม แอพพลิเคชั่น แอพ เว็บเบราเซอร์ และเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement) ด้วย)

"ผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหา" หมายความถึง ผู้ขายเนื้อหา ผู้ขายแอพพลิเคชั่น ผู้พัฒนาเนื้อหา ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้มีสิทธิอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหา ผู้มีสิทธิอนุญาตให้ใช้สิทธิในแอพพลิเคชั่น ผู้ได้รับสิทธิให้ใช้เนื้อหา และผู้ได้รับสิทธิให้ใช้แอพพลิเคชั่น ซึ่งแต่ละรายทั้งหมดนี้ได้มีการเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับผู้ให้บริการเพื่อการขายแอพ หรือสินค้าภายในแอพให้แก่ผู้ใช้ทั่วไปผ่านระบบของผู้ให้บริการชำระเงิน

"บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอช" ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2
"ระบบของผู้ให้บริการชำระเงิน" หมายความถึง ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทุกอย่างของผู้ให้บริการชำระเงินที่มีไว้เพื่อให้ผู้ให้บริการชำระเงินสามารถให้บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอชแก่ผู้ให้บริการได้ รวมถึงให้บริการแก่ตลาดร้านค้าขายแอพ (App Stores) บุคคลที่สามรายอื่นๆ ด้วย

"สินค้าภายในแอพ" หมายความถึง เนื้อหา บริการ การบอกรับเป็นสมาชิก สินค้า การ์ตูน เกมส์ สติ๊กเกอร์ เสียงเรียกเข้า วอลล์เปเปอร์ นิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่พิมพ์ขายหรือแจกเป็นช่วงระยะเวลา ภาพยนตร์ หรือ เพลง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถมีการดาวน์โหลดลงมา และติดตั้งไว้ในเครื่องได้ รวมถึงสินค้าดิจิตอลประเภทอื่นๆ ที่มีไว้สำหรับขาย ดาวน์โหลด หรือบอกรับเป็นสมาชิกไม่ว่าจะโดย หรือผ่านแอพใดก็ตาม

"ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน" หรือ "ลูกค้า Post-paid" หมายความถึง ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้ก่อนจ่ายทีหลัง ซึ่งได้เข้าทำข้อตกลงไม่ว่าระยะสั้น หรือระยะยาวกับทรูมูฟ เอชเพื่อการใช้ หรือบริโภคบริการด้านข้อมูล โทรศัพท์ หรือส่งข้อความผ่านเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ เอช และโดนเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนเมื่อถึงสิ้นเดือนในแต่ละเดือนตามเงื่อนไขการใช้ที่ได้มีการตกลงกับทรูมูฟ เอชนั้นๆ หรือตามจำนวนการใช้บริการที่ได้ใช้ หรือที่ได้บริโภคไป

"ผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน" หรือ "ลูกค้า Pre-paid" หมายความถึง ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ หรือบริโภคบริการด้านข้อมูล โทรศัพท์ หรือส่งข้อความผ่านเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ เอช โดยวิธีการซื้อ หรือเติมเงินเพิ่มมูลค่าเข้าไปในซิมการ์ดของทรูมูฟ เอช และใช้ซิมการ์ดนั้นในการใช้ หรือบริโภคบริการดังกล่าว ทั้งนี้ ทรูมูฟ เอชมีสิทธิปฏิเสธการใช้ หรือการเข้าถึงบริการเหล่านั้นได้ หากจำนวนเงิน หรือมูลค่าที่มีอยู่ หรือที่เหลืออยู่นั้นมีไม่เพียงพอตามจำนวนที่ต้องใช้สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

"ผู้ให้บริการ" หมายความถึง บุคคลที่สาม หรือตลาดร้านค้าออนไลน์ซึ่งเป็นผู้จัดหาบริการที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องให้แก่ผู้ให้บริการชำระเงินในการอำนวยความสะดวกสำหรับการที่ผู้ใช้บริการจะซื้อ หรือตอบรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพ ทั้งนี้บุคคล หรือตลาดร้านค้าออนไลน์ดังกล่าวให้รวมถึงนิติบุคคล หรือองค์กรในกลุ่มบริษัทของ Google, LINE Corporation, Microsoft Corporation, Apple Inc. และบุคคลที่สามรายอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการชำระเงินอาจเพิ่มชื่อเข้าไปเพื่อรองรับการบริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอชเป็นครั้งคราวในอนาคตด้วย

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของข้อกำหนดนี้
1.1 ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") มีผลใช้บังคับกับบริการชำระค่าสินค้า และบริการดิจิตอลผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการที่บริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า "ทรูมูฟ เอช") และบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ("ทรู มันนี่") (เรียกว่า "ผู้ให้บริการชำระเงิน") ได้จัดให้มีเพื่อให้บริการแก่ท่าน และให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อสัญญาที่ตกลงกันทั้งสองฝ่ายระหว่างท่าน และผู้ให้บริการชำระเงินในเรื่องนี้

1.2 ทันทีที่ท่านเลือกชำระเงินผ่านบริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอช ในขั้นตอนของการสั่งซื้อ หรือบอกรับเป็นสมาชิกผ่านแอพ หรือสินค้าภายในแอพ ให้ถือว่าท่านตกลงที่จะใช้บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอช และตกลงโดยชัดแจ้งที่จะยอมรับผูกพัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ

1.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอช ได้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า

1.4 ให้คำต่าง ๆ ซึ่งใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในคำจำกัดความข้างต้นนี้

2. บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอช
2.1 บริการที่ผู้ให้บริการชำระเงินจะจัดให้มี หรือดำเนินการให้แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ ("บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอช")

(ก) อำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถสั่งซื้อ หรือบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพบนระบบของผู้ให้บริการชำระเงิน และ

(ข) เรียกเก็บเงิน และค่าบริการต่างๆ ที่มีการเรียกเก็บจากท่าน หรือที่ท่านต้องชำระอันเนื่องมาจากการที่ท่านสั่งซื้อ หรือบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพข้างต้น ทั้งนี้ตามวิธีการชำระและเรียกเก็บเงินดังนี้

(1) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน ทรูมูฟ เอช การดำเนินการจะบันทึกค่าบริการ ค่าสั่งซื้อ หรือค่าบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพของท่าน โดยจะเรียกเก็บไปกับค่าบริการโทรศัพท์ หรือผ่านใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ของท่าน และ

(2) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน ทรูมูฟ เอช จะหักค่าบริการ ค่าสั่งซื้อ หรือค่าบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพจากท่าน โดยจะหักออกจากค่าโทรคงเหลือ หรือจำนวนวงเงินคงเหลืออยู่ของท่าน และคืนค่าโทรจำนวนดังกล่าวให้แก่ท่าน โดยชำระเข้าบัญชีของทรูมูฟ เอช หรือบัญชีอื่นๆ ตามที่ทรูมูฟ เอช จะกำหนดต่อไป เพื่อชำระเงินค่าบริการ ค่าสั่งซื้อ หรือค่าบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพผ่านบริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอช ทั้งนี้ บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอชจะให้บริการผ่านระบบของผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น

2.2 หากมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวท่านได้ผ่านเข้าระบบ หรือได้เข้ามาใช้บริการชำระเงินผ่านนทรูมูฟ เอช ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการชำระเงินในเรื่องดังต่อไปนี้ (ก) ดำเนินการทุกประการให้บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ (ข) รับผิดชอบต่อการกระทำ หรือละเว้นไม่กระทำการของบุคคลนั้น หรือจากการที่บุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตาม หรือผิดนัดชำระเงินอันเกี่ยวเนื่องกับบริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอช นี้

3. ค่าบริการและขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน
3.1 ท่านตกลงและรับทราบว่าผู้ให้บริการ และผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาจะเป็นผู้กำหนดราคาและค่าบริการต่างๆ สำหรับแอพ หรือสินค้าภายในแอพ ทั้งนี้ ราคาหรือค่าบริการเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง มีการหักหรือเรียกเก็บภาษี และอาจมีการผันแปรไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาจะกำหนด (ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตให้ทำได้) โดยท่านตกลงยินยอมที่จะซื้อ และบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพตามจำนวน และสกุลเงินที่มีการเสนอราคามาให้ท่าน และตกลงที่จะชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการทั้งหมดเต็มจำนวน รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องด้วย (ถ้ามี)

3.2 ในการแจ้งหนี้ และเรียกเก็บเงินตามราคา และค่าบริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการชำระเงินจะเรียกเก็บเงินจากท่านผ่านกระบวนการ และตามรูปแบบที่กำหนดในข้อ 2.1

3.3 ถ้าท่านบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับบริการใดๆ ผ่านสินค้าภายในแอพ ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้และถูกเรียกเก็บเงินตามความถี่ของการรับบริการ และตามราคาที่กำหนดในตอนต้นของการรับบริการนั้นๆ และสำหรับในกรณีของการต่ออายุ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการบอกรับบริการเหล่านี้ ท่านจะต้องศึกษาขั้นตอน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับกับบริการนั้นๆ ต่อไป

4. การคืนสินค้าหรือบริการและเงินคืน
ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงิน หรือขอคืนค่าสินค้า หรือบริการที่ท่านได้สั่งซื้อ หรือได้บอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพใดๆ ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เป็นการขอคืนเงิน หรือขอคืนค่าสินค้าบริการเท่าที่นโยบาย หรือเงื่อนไขของแอพ หรือสินค้าภายในแอพ ยินยอมอนุญาตให้ท่านคืนได้ หรือเท่าที่ผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหามีคำสั่งให้มีการคืนได้

(ข) มีบทบัญญัติกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎ หรือคำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกำหนดให้ผู้ให้บริการชำระเงินต้องคืน

(ค) หากท่านเห็นว่ามีการหักเงินออกจากค่าโทรคงเหลือ หรือจำนวนวงเงินคงเหลืออยู่ของท่านอย่างไม่ถูกต้อง หรือได้มีการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ หรือค่าแอร์ไทม์ของท่านอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีเหล่านี้ ท่านจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าของทรูมูฟ เอช ทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันสั่งซื้อ หรือวันบอกรับเป็นสมาชิก

ทั้งนี้ ในแต่ละกรณีข้างต้น ผู้ให้บริการชำระเงินจะดำเนินการคืนเงินหรือคืนค่าสินค้าบริการให้แก่ท่านตามจำนวนที่มีการขอคืน ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลา และตามวิธีการที่ผู้ให้บริการชำระเงินเห็นสมควร รวมถึง การเครดิตเงินคืนเข้าไปในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ หรือค่าแอร์ไทม์ในงวดถัดไปของท่าน หรือการคืนเงินเข้าไปในค่าโทรคงเหลือ หรือจำนวนวงเงินคงเหลืออยู่ของท่าน เป็นต้น

5. เงื่อนไขในการให้บริการ
5.1 ผู้ให้บริการชำระเงินจะจำกัดจำนวนเงินที่ท่านสามารถสั่งซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิกแอพหรือสินค้าภายในแอพ(ซึ่งจำนวนเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ผู้ให้บริการชำระเงินกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ) ตามรายละเอียด ดังนี้

  • ข้อจำกัด
  • สำหรับผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน
  • สำหรับผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน
ข้อจำกัด สำหรับผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน สำหรับผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน
จำนวนรวมสูงสุดใน 1 วันสำหรับทุกๆ รายการสั่งซื้อ หรือบอกรับเป็นสมาชิก (โดยนับรวมรายการกับผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาทุกราย) ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 วัน (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ) ไม่เกิน 1,200 บาทต่อ 1 วัน (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ)
จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถสั่งซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิก ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 วัน (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ) ไม่เกิน 20%ของวงเงินการใช้บริการ หรือขั้นต่ำไม่เกิน 1,200 บาทต่อ 1 วัน และไม่เกิน 4,000 บาท ต่อ 1 รอบบิล (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าเป็นเงินตราต่างประเทศ)

*วงเงินค่าใช้บริการนี้ ไม่รวมค่าใช้บริการที่เกิดขึ้นจริงและส่วนที่ระบบยังคำนวณไม่แล้วเสร็จ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขเพิ่มเติม เคยมีการเติมเงินแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง - เป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา
- มีอายุการใช้งานมากกว่าหรือเท่ากับ 120 วัน
- สถานการณ์ใช้งานปกติ ไม่ถูกระงับสัญญาณหรือติดเงื่อนไขใดๆ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นอกจากนี้ ผู้ให้บริการชำระเงินอาจกำหนดวงเงินขั้นสูงที่ได้รับอนุมัติ (Credit Limit) สำหรับผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้ให้บริการชำระเงินเห็นสมควร

5.2 ท่านรับทราบและตกลงว่า หากผู้ให้บริการชำระเงินดำเนินการล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และความล่าช้า หรือการไม่ปฏิบัติตามเหล่านั้นมีสาเหตุอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการชำระเงิน หรือเป็นเหตุที่เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกแล้ว ให้กรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการชำระเงินไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลของความล่าช้า หรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นแต่อย่างใด

5.3 ผู้ให้บริการชำระเงินไม่มีอำนาจควบคุมเหนือตัวแอพ สินค้าภายในแอพ ผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาแต่ละรายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ให้บริการชำระเงินจึงไม่สามารถที่จะรับรองหรือรับผิดชอบจัดการเนื้อหาในแอพ สินค้าภายในแอพ หรือเนื้อหาของผู้ให้บริการ หรือของผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาเหล่านั้น ให้มีความถูกต้อง หรือไม่ให้มีเนื้อหาเข้าข่ายหรือเป็นการสนับสนุนการหมิ่นประมาท การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติใดๆ

5.4 การใช้งานแอพ การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการในแอพ รวมถึงตัวแอพเอง และสินค้าภายในแอพเอง จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแอพ และสินค้าภายในแอพนั้นๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่ระบุอยู่ในข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement) และข้อกำหนดอื่นใดตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ (Website) หรือแว็บไซต์ (Wapsite) ของผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหา และรวมถึงกฎเกณฑ์อื่นใดที่ผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาจะกำหนดให้ท่านต้องปฏิบัติตามด้วย

5.5 ผู้ให้บริการชำระเงิน และผู้ให้บริการอาจไม่ให้ความช่วยเหลือในเชิงปฏิบัติการ หรือทางเทคนิคใดๆ เกี่ยวกับตัวแอพ หรือสินค้าภายในแอพแก่ท่านไม่ว่าจะเป็นประเภทใดๆ ก็ตาม อย่างไรก็ดี ผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาอาจยินดีให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแก่ท่านได้ โดยท่านจะต้องติดต่อผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาโดยตรงสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าว หรือหากท่านมีคำถามอื่นใดที่เกี่ยวกับตัวแอพ หรือสินค้าภายในแอพนั้น

5.6 ผู้ให้บริการชำระเงินอาจระงับ หรือยกเลิกการบริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอชเมื่อใดก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการชำระเงินแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการระงับ หรือยกเลิกตามข้อ 5.7 หรือในกรณีที่ผู้ให้บริการชำระเงินมีข้อสงสัยว่า

(ก) ท่านใช้บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอชโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หรือใช้เพื่อการฉ้อฉล หรือใช้อย่างไม่เหมาะสม

(ข) ท่านใช้ซิมการ์ดกับเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับระบบของผู้ให้บริการชำระเงิน และ/หรือ

(ค) ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตัวแอพ หรือสินค้าภายในแอพกำหนดให้ท่านต้องปฏิบัติ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่กำหนด หรือระบุไว้โดยผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหา

5.7 การให้บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอชมีไว้สำหรับลูกค้า และผู้ใช้บริการเครือข่ายทรูมูฟ เอชเท่านั้น หากท่านทำการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากทรูมูฟ เอชไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น จะถือว่าท่านได้ยกเลิกการใช้บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอชโดยมีผลในทันที และเมื่อท่านได้ทำการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอชได้อีกต่อไป อย่างไรก็ดี ท่านยังคงต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนมีการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย และถ้าท่านเป็นลูกค้าประเภทผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับค่าโทรคงเหลือ หรือจำนวนวงเงินคงเหลืออยู่ของท่านแต่อย่างใด

6. ไม่มีการรับประกัน
6.1 บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอชที่จัดให้นี้เป็นการให้บริการแบบ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" และผู้ให้บริการชำระเงินมีสิทธิในการปฏิเสธเงื่อนไข การรับประกัน การอนุมัติเห็นด้วย การยืนยัน หรือการรับรองอื่นใดทุกชนิดเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาได้มีการให้คำยืนยัน หรือคำรับรองใดๆ ไว้ หรือหากแอพ หรือสินค้าภายในแอพของผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาใดๆ ได้มีการระบุถึงคำยืนยัน หรือคำรับรองไว้ด้วย ท่านมีสิทธิจะได้รับประโยชน์จากคำยืนยัน หรือคำรับรองต่างๆ เหล่านั้นด้วย และดังนั้น ท่านสามารถที่จะบังคับใช้สิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับคำยืนยัน หรือคำรับรองดังกล่าวโดยตรงเอากับผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหารายนั้นๆ ได้โดยตรง

7. ข้อจำกัดความรับผิด
7.1 ภายใต้จำนวน และข้อกำหนดสูงสุดที่กฎหมายกำหนดอนุญาต จำนวนเงินค่าเสียหายตามกฎหมายที่ผู้ให้บริการชำระเงินต้องรับผิดชอบต่อท่านสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้รับซึ่งเป็นผลโดยตรงจากผู้ให้บริการชำระเงินไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากกรณีใดก็ตาม เมื่อรวมกันในทุกๆ กรณี และทุกๆ จำนวนทั้งหมดแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่ต่ำกว่าระหว่าง (ก) จำนวนเงินค่าบริการ และค่าซื้อแอพ หรือสินค้าภายในแอพที่เป็นต้นเหตุของความเสียหายนั้นๆ ซึ่งท่านได้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอช หรือ (ข) จำนวนเงิน 1,500 (หนึ่งพันห้าร้อย) บาท นอกเหนือจากนี้แล้ว ผู้ให้บริการชำระเงินไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายอื่นใดอีกไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

7.2 ภายใต้จำนวน และข้อกำหนดสูงสุดที่กฎหมายกำหนดอนุญาต ผู้ให้บริการชำระเงินจะไม่ต้องรับผิดชอบในคุณภาพ หรือประสิทธิภาพการใช้งานของแอพ หรือสินค้าภายในแอพอุปกรณ์เครื่องมือ หรือตลาดร้านค้าขายแอพที่ผู้ให้บริการจัดให้มีไว้ให้สำหรับผู้บริโภคซื้อแอพ รวมถึงผู้ให้บริการชำระเงินจะไม่ต้องรับผิดชอบในข้อมูล หรือเนื้อหาที่ปรากฏ หรือที่ท่านได้เห็น หรือเข้าไปดูผ่านระบบบริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอช แต่อย่างใดด้วย

8. การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ท่านตกลง และยินยอมให้ผู้ให้บริการชำระเงินสามารถใช้ หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ไม่ว่าจะเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการชำระเงินเอง หรือโดยบุคคลอื่น) และให้ผู้ให้บริการชำระเงินสามารถแบ่งปันข้อมูล เปิดเผย ส่ง หรือโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นได้ด้วย (ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านนี้จะรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หมายเลขโทรศัพท์ด้วย โดยการใช้ เก็บรวบรวม แบ่งปันข้อมูล เปิดเผย ส่ง หรือโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อการที่ผู้ให้บริการชำระเงินจะได้ให้บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอชแก่ท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งเพิ่มเติมที่ท่านอาจแจ้ง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการชำระเงินดำเนินการ หรือที่ผู้ให้บริการชำระเงินได้รับจากท่าน

(ข) เพื่อการปรับปรุง พัฒนา หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการให้บริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอช บริการเกี่ยวกับการโทรคมนาคมอื่นๆ หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ให้บริการชำระเงิน หรือบริษัทในเครือของผู้ให้บริการชำระเงินจะให้บริการแก่ท่าน หรือแก่ลูกค้าอื่นๆ

(ค) เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน หรือแจ้งให้ท่านทราบในเรื่องเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการชำระเงินมีไว้ให้สำหรับลูกค้า หรือที่เกี่ยวกับข้อเสนอส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาดที่ท่านมีสิทธิจะได้รับ

(ง) ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนด และ

(จ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือตามที่ท่านได้มีคำสั่งเป็นหนังสือมาที่ผู้ให้บริการชำระเงิน และผู้ให้บริการชำระเงิน ตกลงรับคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ

9.ข้อสัญญาเบ็ดเตล็ดทั่วไป
9.1 หากความข้อใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่มีผลทางกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ภายใต้กฎหมายใดก็ตาม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่าข้อความนั้นไม่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และดังนั้นในการตีความข้อความที่เหลืออื่นๆ ก็ให้ถือว่าข้อความที่เป็นปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่เลยในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อความที่เหลืออื่นๆ นั้นก็ให้ใช้บังคับได้ตามปกติเหมือนเดิมตามที่ระบุไว้ทุกประการ

9.2 ผู้ให้บริการชำระเงินมีสิทธิที่จะโอนสิทธิ หรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้บุคคลอื่นใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน แต่ท่านไม่มีสิทธิโอนสิทธิ หน้าที่ หรือจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระให้แก่ผู้ให้บริการชำระเงินล่วงหน้ามาแล้วภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น

9.3 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าครั้งเดียว หรือหลายครั้ง และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ใช้สิทธิ หรือไม่ได้บังคับตามสิทธิที่มีตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เอากับฝ่ายที่ผิดข้อตกลงในเรื่องนั้นๆ ให้ถือว่า (และไม่ให้ตีความว่า) คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญานั้นจะสละสิทธิในเรื่องการผิดสัญญาอื่นๆ หรือการผิดสัญญาอื่นใด (ไม่ว่าจะผิดในทำนองเดียวกันหรือต่างกัน) ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปด้วย

9.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิด หรือถือว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการชำระเงิน และท่านในลักษณะที่เป็นตัวการ ตัวแทน ผู้ร่วมทุน หรือหุ้นส่วนระหว่างกันและกันแต่ประการใด

9.5 ท่านตกลง และยินยอมที่จะชดใช้ และเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการชำระเงินเต็มจำนวน รวมตลอดถึงดำเนินการให้ผู้ให้บริการชำระเงินต้องได้รับการเยียวยาความเสียหายเต็มจำนวนเสมอ สำหรับความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง การกระทำ กระบวนการ คำขอให้ชำระ และเงินอื่นใดที่ผู้ให้บริการชำระเงินต้องใช้จ่ายไป หรือที่ต้องชำระ หรือที่ต้องได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการใช้งานบริการชำระเงินผ่านทรูมูฟ เอชของท่าน หรือเนื่องมาจากการที่ท่านผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

9.6 ผู้ให้บริการชำระเงินมีสิทธิที่จะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เมื่อใดก็ได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยแจ้ง หรือประกาศการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบตามวิธีการ และช่องทางที่ผู้ให้บริการชำระเงินจะเห็นสมควร รวมถึงการประกาศบนเว็บไซต์ แว็บไซต์ เบราเซอร์ หรือระบบปฏิบัติการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทรูมูฟ เอช หรือบริษัทในเครือของทรูมูฟ เอช

9.7 ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามกฎหมายไทย และท่านตกลงยินยอมให้มีการยื่นข้อพิพาทต่อเขตอำนาจศาลใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเขตอำนาจศาลแห่งประเทศไทยเท่านั้น